Alumni Member's of Pharmacy Department RegistrationMD. MOSTAFIZUR RAHAMAN

B. Pharm

Technologist

World University of Bangladesh Main Campus: House-3/A, Road-4, Dhanmondi, Dhaka-1205.

Md. Abu Hasan

B. Pharm

no

No no

Jalal Uddin

B. Pharm

Lecturer

151/8, Green Road Dhanmondi, Dhaka - 1205 151/8, Green Road Dhanmondi, Dhaka - 1205

Sujan Prodhan

B. Pharm

Apurba Samadder

B. Pharm

Swakkhor Datta Kishor

B. Pharm

Mohammad Ibrahim Mondol

B. Pharm

Executive in PMD

Amico Laboratories Ltd. Savar, Dhaka.

Aliza Haque

B. Pharm

Syeda Tarana Akter

B. Pharm

Md. Atikur Rahman

B. Pharm

Most Ummay Tamima (Misty)

B. Pharm

Popy Sadhak

B. Pharm

Tasmin Sultana

B. Pharm

Md. Abbas Uddin

B. Pharm

Md. Mosharaf Hossain

B. Pharm

Sany Akter

B. Pharm

Fatema-Tuj-Johra

B. Pharm

Farzana Hossain

B. Pharm

Khadija Muhammad Choudhur

B. Pharm

Farjana Islam

B. Pharm

Samia Kamal

B. Pharm

Umma Salma Tania

B. Pharm

QC Executive

Amico Laboratories Ltd. Khagan, Asulia, Savar, Dhaka.

Md. Jamal Uddin

B. Pharm

Most. Ummay Tamima

B. Pharm

Md. Reza Ul Karim

B. Pharm

rehan

B. Pharm 213213

admin

business admin